Przetwarzanie danych osobowych w przychodni FAMIL-MED

Administratorem danych Pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza
Rodzinnego „FAMIL-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tymiankowa 7, 20542 Lublin.
Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
Niektóre dane (imię, nazwisko i PESEL) są nam również potrzebne w celu sprawdzenia aktualnego
ubzpieczenia zdrowotnego. Korzystamy tylko z tych danych, jakie otrzymaliśmy od Państwa i od
administracji publicznej (NFZ, ZUS, KRUS).

Państwa dane dotyczące zdrowia udostępniamy tylko tym podmiotom:

1. Naszym położnym środowiskowym: Podmiot Leczniczy ŻYCIE, Barbara Bobrowska,
Alina Wojczuk Sp. j.
2. Laboratoriom i pracowniom USG, RTG (w ramach skierowania na badania).
3. Narodowemu Funduszowi Zdrowia (gdy zwróci się z takim żądaniem w oparciu
o obowiązujące przepisy)
4. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Urzędowi Wojewódzkiemu – w ramach działań na rzecz
zdrowia publicznego i profilaktyki chorób zakaźnych.
5. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w celu
przekazania i weryfikacji zwolnień lekarskich.

Przy rejestracji do lekarza przez naszą stronę internetową i przez serwis www.osoz.pl, dane są
gromadzone za pośrednictwem: KAMSOFT SA, ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice.
Jeżeli chcą Państwo, aby dostęp do danych miała bliska osoba, prosimy o wypełnienie Zgody na
udostępnienie informacji o stanie zdrowia.
Państwa dane przechowujemy tylko w dokumentacji medycznej, przez czas określony w ustawie
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i przepisy wykonawcze.
Ponad to, prowadzimy w naszym budynku monitoring video w celu zachowania bezpieczeństwa.
Nagrania przechowujemy przez okres ok. 1 miesiąca i nie identyfikujemy osób widocznych na
nagraniach bez wyraźnej potrzeby podyktowanej względami bezpieczeństwa.
Przypominamy, że każdy Pacjent ma prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania kopii dokumentacji medycznej (zgodnie z cennikiem
xero).

Aby skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, prosimy o e-mail na adres
przychodnia@familmed.pl, dodając w tytule „Ochrona danych”. Mogą Państwo również zostawić wiadomość
dotyczącą ochrony danych w naszej rejestracji, albo wysłać ją do nas pocztą, dodając na kopercie
adnotację „Inspektor Ochrony Danych Famil-Med”.

Call Now Button